0
0
Subtotal: 0,00 lei

Nu ai niciun produs în coș.

No products in the cart.

Termeni si conditii

1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Maressia și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.maressia.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Maressia fără notificare prealabilă.

 

Definire termeni:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – SC MODAOUTFIT PROD SRL cu sediul în Focșani, str. Arh. Ion Mincu nr.14, jud.Vrancea, cod unic de inregistrare 43272092, denumita în continuare Maressia sau Vânzator.

Bunuri – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervineca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul estede acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească acesteBunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de cătreVânzător.

Drepturi deProprietate Intelectuală – toatedrepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi înnatură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturide model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domeniipentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.maressia.ro și subdomeniileacestuia.

 

2. Documente contractuale

Prin lansarea uneiComenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătoruleste de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzatorul îșiderulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

a. Comanda (împreunăcu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile salespecifice.

b. Termeni șicondiții

Daca Vânzătorulconfirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilorComenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atuncicând există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului cătreCumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca avândvaloarea unui Contract. Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă suntvalabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale devânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

 

3. Obligațiilevânzătorului

a. Vânzătorul își vautiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatulstipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele șispecificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

b. Informațiileprezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fimodificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă.

 

4. Dreptul deproprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorulînțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părțisau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele,elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum șiînsemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Maressia și nu pot fipreluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele deconținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design careapar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate,simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținutmultimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Maressia, acestuiafiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sauindirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătoruluinu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțepărți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea,includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decat celoriginal intenționat de catre site, includerea oricărui element de conținut în afaraSite-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Maressia.ro asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea,distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sauafișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Maressia.

 

5. Facturare și plăți

Prețul, modalitateade plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emitecătre Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătoruluifiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform culegislația în vigoare.

Pentru o corectăcomunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile dea-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesainformațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimitereaComenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în formatelectronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționatăîn Contul său. 

 

6. Responsabilități

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile șiServiciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cucare Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asiguraambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmitereadocumentelor însoțitoare.

Vânzătorul nu poatefi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terțăparte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreidin obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă dinutilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în caresub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executareaComenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Vânzătorul nu îșiasumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site.Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livratepot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datoritămodificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă.Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație depe site fără notificare prealabilă.

Vânzătorul nugarantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care vaavea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul încare anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.

În cazul în careprețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit,inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date,Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de aanunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nus-a efectuat încă.

Vânzătorul nu răspundepentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum șipentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicatepe site.

Valoarea maximă aobligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrăriinecorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientulrespectiv.

Produselecomercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzareaacestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

7. Acceptarea

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Maressia, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile. Produsele personalizate nu pot fi returnate. Având în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de Cumpărător, sau personalizate cu inițialele numelui, nu pot fi schimbate / returnate. Prin plasarea comenzii Cumpărătorul acceptă că nu va returna produsele personalizate.

8. Transferul proprietății

Proprietatea asupraBunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din parteaCumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare -semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnareade primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalulVânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de cătreVânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea delivrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualeicontravalori a acestora. 

9. Prelucrarea datelor cu cararacter personal

Maressia este in curs de înregistrare în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Maressia are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectăriidatelor este: informarea utilizatorilor/Cumpărătorilor privind situațiacontului lor de pe www.maressia.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția șistarea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activitățicomerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, depublicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, destatistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentulconsumatorului.

Prin completareadatelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandădeclarați că acceptați neconditionat ca datele dumneavoastră personale să fieincluse în baza de date a Maressia și vă dați acordul expres și neechivoc ca toateaceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitatteritorial și/sau temporar de către Maressia , afiliatii și colaboratorii acestorapentru desfașurarea și/sau derularea de către Maressia , afiliații și colaboratoriiacestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activitățicomerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, depublicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, destatistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentulconsumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste datepersonale să poate fi transferate (cedate) de către Maressia atât afiliaților săiprecum și altei/altor entități din țară sau străinătate.Prin citirea prezentelor Termene și Condițiiați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute delege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul deintervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei deciziiindividuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilorsale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastrăpersonale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate șisemnate, expediate pe adresa Maressia.ro, office@maressia.com, vă putețiexercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vise confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să intervenițiasupra datelor transmise; 

– să vă opunețiprelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lorparticulară;

– să solicitațiștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, WWW.MARESSIA.ROpoate notifica utilizatorii/clienții privind ofertelecurente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări sau altemesaje speciale. WWW.MARESSIA.RO nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicitadresa sa de email pe site-ul WWW.MARESSIA.RO poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră dedate.

Informațiile pe careni le furnizati vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat: pentrua administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpinaîncălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. Deasemenea, Maressia poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altorcompanii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unuiangajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează căaceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informațiipersonale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizoride servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată/bancare,telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programecomune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiiledumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie,Instanțele judecâtorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și înlimitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. 

 

10. Forță majoră

Nici una din părți nuva fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă oastfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majorăeste evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poatefi evitat. 

 

11. Legea aplicabilă

Prezentul contracteste supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Maressia șiutilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazulîn care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțelejudecătorești Române competente.

 

12. Termeni speciali

Facem toateeforturile pentru afisarea reala si corecta a imaginilor, insa in functie decalibrarea si rezolutia fiecarui monitor exista posibilitatea ca acestea sa fiediferite fata de produsul in original.

Voucherele cadou suntnon-rambursabile si pot fi utilizate in maxim 3 luni de la achizitionarea lor.

Voucherele cadou nupot fi cumulate impreuna cu alte coduri de discount, iar daca valoarea comenziieste mai mica decat valoarea Gift Card-ului primit, suma in minus nu serestituie si nu se salveaza pentru comenzi viitoare.

 

 Promotiile nuse cumuleaza cu alte promotii sau discounturi.

13. Confidentialitatea datelor

www.maressia.ro respecta cu strictete confidentialitatea datelor furnizate de clienti. Informatiile din formularul de comanda pentru produse sunt necesare pentru a va trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor, oferirea de informatii suplimentare, completarea facturilor etc. Furnizarea datelor personale catre noi nu implica obligativitate din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante.

Ne angajam sa nu transmitem datele personale catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii pentru produsele de pe site). Nu incurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa de e-mail unor terti, nu comercializam, nu divulgam, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site.

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului.

Nici un mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Mesajele Maressia sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Maressia. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului

 

Prin înscrierea în baza de date Maressia, cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai site-ului Maressia: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Maressia.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor noastre, etc.

Maressia.ro foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Afla mai multe AICI.

Shopping Cart